Overig Incasso

Aritkel: EET en de hypothecaire restschuld - Jeroen Veldhuis

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deed op 16 januari 2018. een voor de internationale incassopraktijk belangwek- kende uitspraak2 over het waarmerken van een hypo- theekakte als Europese Executoriale Titel, hierna: ‘EET’. Voordat ik inhoudelijk op het oordeel van het gerechtshof en de gevolgen voor de praktijk inga, zet ik eerst uiteen wat een EET precies is, wat de voorwaarden voor waar- merking als EET zijn en wat er loos was tot de uitspraak van 16 januari 2018.

Artikel: Derdenbeslag en de verschuldigdheid van wettelijke rente - Jeroen Veldhuis

De Hoge Raad heeft met het arrest Staalduinen/Tiethoff meer zekerheid gegeven over de vraag wanneer de derdebeslagene wettelijke rente verschuldigd is. De gevolgen hiervan kunnen voor de derdebeslagene verstrekkend (lees: zeer kostbaar) zijn. Daarmee is het voor de praktijk uiterst relevant. Des te meer reden om de voorwaarden en de gevaren in kaart te brengen. Dat geschiedt aan de hand van de begrippen ‘wettelijke rente’ en ‘verzuim’.


Artikel: Buitengerechtelijke incassokosten - Jeroen Veldhuis

Antwoorden op twaalf prejudiciële vragen geven meer duidelijkheid over de verschuldigdheid en hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten.Artikel: faillissement VOF niet meer automatisch faillissement vennoten - Simone Gerritsen

De Hoge Raad komt terug van de regel dat het faillissement van een vennootschap onder firma (VOF) steeds en noodzakelijkerwijs het faillissement van de vennoten tot gevolg heeft.

Indien een schuldeiser naast het faillissement van de VOF ook het faillissement van de vennoten wil bewerkstelligen, dient de schuldeiser hierom in zijn verzoekschrift expliciet te vragen en dient de rechter ook ten aanzien van ieder van de vennoten afzonderlijk te onderzoeken of zij in de toestand verkeren dat zij hebben opgehouden te betalen.

Artikel: Actualiteiten incassokosten en incassobranche - G.H. Lankhorst, Bedrijfsjuridische berichten 2014, 63

Per 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden. Deze wetswijziging bracht een maximering van de buitengerechtelijke incassokosten met zich mee, die via gestaffelde normbedragen uit een algemene maatregel van bestuur is vormgegeven. De auteur bespreekt actualiteiten op het gebied van incassokosten en de incassobranche. 

Artikel: Implementatie Richtlijn 2011/7/EU en werking van de 'wet ter implementatie van Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties' - Rick van Erk 

Richtlijn 2011/7/EU introduceerde nieuwe en omvangrijkere maatregelen, welke inmiddels geïmplementeerd zijn in nationale wetgeving. De wetswijzigingen zijn op 16 maart 2013 in werking getreden. Door implementatie van de richtlijn zijn de bestaande artikelen 6:96, 6:119a en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek gewijzigd, en is het nieuwe artikel 6:119b BW ingevoerd. 

Artikel: Europees betalingsbevel - Murk Muller, Advocatenblad 9 mei 2008

Vanaf eind 2008 vereenvoudigt het Europese betalingsbevel de incasso van grensoverschrijdende civiele vorderingen. Op deze direct bindende regelgeving kan elke burger en elk bedrijf zich sinds 12 december 2008 beroepen. In dit artikel worden de gunstige ervaringen met een vergelijkbare procedure in Duitsland besproken. Als het EBB eenmaal in Nederland geaccepteerd is, dan zal het incasso-kort geding waarschijnlijk ook snel worden vervangen. 
 

Laatste nieuws

19 maart 2020
6 oktober 2020: Procesrechtdiner
De datum voor het Nationale Procesrechtdiner is definitief vas...
Lees meer ›

12 maart 2020
Verplaatsing Nationale Procesrechtdiner 18 maart 2020
Het coronavirus heeft helaas ook toegeslagen in het programma van de VIA. Het b...
Lees meer ›